تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - روش تحقیق

روش تحقیق درعلوم انسانی

جلسه اول

توضیحاتی را تکمیل فرم پایان نامه یا پروپوزال از طریق سایت دانشگاه دانلود می کنیم.

گام اول : موضوع مورد علاقه بعد ادیات موضوعی مناسب و چارچوب تحقیقاتی درست برای تحقیق و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه

1-      انتخاب موضوع   2-مدل   3-روش   4- استدلال     5- نحوه اندازه گیری

جلسه دوم

انواع روش های شناخت را مورد بررسی قرار دهید؟

1-      روش اقتدارگرای یا مبتنی بر حجیت : تا زمانی که شناختی را روی یک موضوع نداشته باشیم نمی توانیم آن کار را انجام دهیم. مثلاً در زمینه رضایت مندی مشتری باید اطلاعات کسب کنیم. با توجه به اینکه از کسانی که از نظر علمی و سیاسی دارای اطلاعات کاملی هستند تحقیقات را کامل کنیم و یا از افرادی که دارای صاحب نظر هستند و کسانی که حجت را در مورد یک موضوع تمام کرده اند به عنوان مرجع از آنها استفاده کنیم.

2-      روش عرفانی یا مبتنی بر مرز و راز : با این روش از افرادی که با ماوراء طبیعه یا متافیزیک ارتباط قوی دارند و از این افراد در این زمینه به عنوان اقتدار استفاده کنیم.

3-      روش عقل گرایانه : باید در مورد آن موضوع تفکر شده باشد تا بتوان بر پایه آن مبتنی شد و همه چیز براساس عقل و منطق و استدلال است در دین اسلام منابع ما بر پایه : کتاب ، سنت ، اجماع و عقل است که دین اسلام بر 4 پایه است.

4-      روش علمی : که مهم ترین روشی است که با مشاهده ، تجربه و آزمایش می توان آنرا انجام داد. به عبارت دیگر عقل هم مورد توجه قرار می گیرد که توسعه یافته و عقلائی و عقل گرایانه است.

علم چیست؟

-          علم معادل واژه انگلیسی Science به معنای دانستن یا آگاهی است.

-          علم فعالیتی است که یک سلسله اطلاعات نظام دار را به جهان عرضه می کند.

-          علم عبارت است از مجموعه متراکم از اطلاعات و دانش

-          علم عبارت است از شناخت روابط پایدار بین متغیرها و پدیده ها

-          علم عبارت است از کاربرد در پیدا کردن جواب برای مسائل حل شدنی

هدف علم چیست؟

1-      به کنجکاوی علم انسان جواب بدهد.

2-      هدف علم به سه دسته تقسیم می شود.

-       توصیف ، شناخت : یک کار علمی یعنی مشاهده کاری که انجام شده و ثبت و چه چیزی گفته شده است.

-       کشف: یعنی ساختارنظم وبیان روابط بین پدیده ها است که نشان دهنده قوانین و روابط x,y را پیدا می کنیم.

-       صورت بندی نظریه ها و قوانین روابطی که بین پدیده ها وجود دارد : باید بین پدیده ها نظم وتحقیق انجام شود که باید مدلی را ارائه بدهیم که رابطه وجود دارد یا نه.

ویژگی های علوم انسانی را مورد بررسی قرار دهید؟

1-      علوم انسانی همچون سایر پدیده های علمی مورد بررسی و تحلیل قرار داد چون علوم انسانی منطقی هستند پس می تواند از یک روش علمی استفاده کند.

2-      رویدادها دلایلی دارند که تصادفی نیستند و هر رویدادی دارای علتی است.

3-      علوم انسانی کلی هست : از حداقل متغیرها حداکثر آن نتیجه گرفت. با انجام نمونه گیری و نمونه کوچک به کل جامعه تعمیم بدهیم.

4-      از اصل امساک گری پیروی می کند.

5-      علوم انسانی تخصصی هستند.

6-      علوم انسانی را می توان بصورت آزمایشی مورد بررسی قرارداد. در شرایط نمونه گیری و آزمایشگاهی می توان رفتار مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار دهیم.

7-      تحقیق در علوم انسانی تکرار پذیر است.

8-      علوم انسانی تغییر و تحول پذیرند و نتایج تحقیقات زیر سئوال می رود.

روش علمی تحقیق:

·         روش : به معنی "پیش گرفتن یامعین کردن گام ها است برای رسیدن به هدفی که با نظمی خاص برداشته شود.

-          مجموعه طرق برای کشف مجهولات و حل مشکلات است.

-          مجموعه ابزار یا فنونی که انسان را از مجهولات به سمت معلومات هدایت می کند.

-          مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و تحقیق واقعیات بکار می رود.

·         تحقیق : درلغت به معنی حقیقت یابی، رسیدگی کردن، بررسی، بازجویی و وارسی واقعیت و به حقیقت امری رسیدگی کردن است.

-          کار منظم و پیگیری در کشف و فهم پدیده هایی که به نظریه ای برای تعمیم دادن آن منتهی می شود.

-          فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است.

-          بررسی و مطالعه ی منظم ، کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره ی روابط احتماعی بین پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی.

ویژگی های اصلی یک تحقیق علمی را نام برده و توضیع دهید؟

-          امری منظم و سازمان یافته است.

-          امری منطقی است.

-          امری خود تصحیح کننده است.

-          یک کار تراکمی است.

-          داده ها را خلاصه می کند.

-          امری دوری و متسلسل است بایدمراحل را به صورت پیوسته انجام داده شود تا به نتیجه کلی برسد.

-          تکرار پدیر است.

-          قابلیت آزمون پذیری دارد. نتیجه آزمون یک قانون می شود و قابل آزمون پذیری است.

مراحل روش علمی تحقیق را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟

-          انتخاب موضوع و تنظیم مسئله "مثلاً شناسائی عوامل تاثیر گذار "

-          تدوین فرضیه براساس روش های از قبل بوده جواب های ابتدائی می دهند درخصوص موضوعی که انتخاب کرده اید.

-          تهیه طرح تحقیق: هدف کاربردی بنیادی، پیمایشی، روش ، مکان، جامعه آماری، پایائی و روائی باید برای تحقیق بررسی شود که از چه روشی استفاده می شود به صورت پرسشنامه ای است یا مصاحبه ای یا غیره

-          جمع آوری داده ها : تحلیل براساس روش های آماری آن پرسشنامه را مورد بررسی قرار می دهد.

-          طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات

-          تفسیر نتایج : رابطه ها را باید براساس اطلاعات بررسی کند و به یک نتیچه کلی برسند.

-          نظریه

جلسه سوم

انواع تعاریف به چند دسته تقسیم می شود نام برده و با ذكر مثال توضیح دهید صفحه 34

متغیررا تعریف نمائید. ویژگی های آن را بنویسید؟

انواع متغیرها را با ذکر مثال توضیح دهید؟

جلسه چهارم

متغیرها : به پنج دسته تقسیم می شود.

1-      مستقل         2- وابسته         3- میانجی        4- تعدیل كننده         5- مداخل گر

متغیرها:

كمی : با عدد و رقم مشخص می شود.

كیفی : قابل شمارش نیست مثل رنگ چشم

متغیرای دو ارزشی (دووجهی): متغیری است كه به آن فقط دو ارزش یا دو عدد لحاظ می شود.

متغیر چند ارزشی : از چند وجه مورد توجه قرار می گیرد.

متغیرهای مستقل به دو دسته عملی و تشخیصی (هویتی) تقسیم می شود.

1-      عملی : كدام یك در یك گروه آزمایشی باشند یا گروه كنترل قرار گیرند.

2-      هویتی : چون یك كراكتر و ویژگی را در نظر گرفته ایم نمی توانیم یك گروه را در نظر بگیریم و دل به خواهی نیست و بحث اختیار و تشخیص اینكه هویت آن را تغییر بدهیم.

انواع متغیرها را نام ببرید و مثال بزنید؟

رضایت مندی و عملكرد یك رابطه علی و معلولی یك فرضیه بنویسید؟

انواع روابط بین متغیرها را نام برده؟

1-      رابطه تغییراتی یا رابطه از انوع همبستگی ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد از 1+ تا 1- است. بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد میزان همبستگی كمتر است وقتی صفر باشد.

2-      رابطه كاذب : رابطه بین دو متغیر ثابت شود كه رابطه معنا داری نیست و از لحاظ عقلائی ارتباط معناداری نیست و ارتبا كاذبی است مثل قد بلندها درآمدشان بیشتر است.

3-      رابطه تابعی (واسطه ای) : رابطه ای صحیح و دقیقی نیست. بین دو متغیر ارتباطی وجود داشته باشد ولی تابع یك سری شرایط دیگر هم باشد.

4-      رابطه علی : 1)علت بوسیله محقق اجرا شود   2)رابطه علت و معلوم مشخص باشد  3) رابطه علت و معلوم دارای كنترل باشد و عوامل دیگر روی آن تاثیر گذار نباشد.

رگرسیون: اثر متغیر مستقل را روی متغیر وابسته نشان می دهد.

ویژگی های روابط بین متغیرها:

1-جهت رابطه بین متغیرها: 1+(رابطه مستقیم و اثر مثبت)   تا 1-   (رابطه معكوس بیشتر است)

2-اهمیت یا میزان رابطه

مدل تحلیلی تحقیق:

بررسی رابطه سطح سواد والدین در سطح سواد فرزندان و موفقیت آنها درتحصیل؟

رابطه همبستگی را می توان با رگرسیون محاسبه گرد ولی رابطه لیزن كل ضریبت همستگی را محاسبه می كند.

1)سطح سواد 2)میزان توجه به فرزندان    3)محیط خانواده      4)نوع شغل          5)میزان درآمد

مدل تحلیلی و تحقیقی (2) چارچوب نظری و مدل تحلیلی با مثال شركت دلتا با یك متغیر مداخله گر

متغیر مستقل

متغیروابسته

روابط بین كاركنان كابین خلبان

روابط بین كاركنان كابین و فرودگاه

عدم تمركز

آموزش كاركنان كابین خلبان

عدم رعایت اصولی ایمنی پرواز

 

عصبانیت یك متغیر وابسته است

چارچوب نظری و مدل تحلیلی با مثال شركت دلتا با یك متغیر تعدیل كننده

متغیر مستقل

متغیروابسته

روابط بین كاركنان كابین خلبان

روابط بین كاركنان كابین و فرودگاه

عدم تمركز

عدم رعایت اصولی ایمنی پرواز

 

آموزش

1)      ماهیت                2) جهت

فرضیه را تعریف فرمائید؟

منابع فرضیه رانام ببرید؟  - تجربه  - كشف وشهود و ناگهانی  - مطالعات پیشین    - توضیحاتی از استنتاج نظریه بدست می آید.

نقش فرضیه را در تحقیق بیان كنید؟

.: Weblog Themes By VatanSkin :.