تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - رفتار سازمانی (فصل7)

                                                      فصل7: مبانی رفتار گروه

گروه : دو یا چند نفر که رابطه متقابل بایگدیگر دارند گرد هم می ایند تابه هدف خاصی دست یابند  ورفتار گروه مجموع رفتار افراد را تشکیل نمیدهد وگروه  دارای ویژگیهای دیگری است

گروه را می توان به دو گروه تقسیم کرد.   1- رسمی                 2- غیر رسمی

گروه رسمی : همان ساختار سازمانی که در ان گروههای کاری و کاری که باید انجام گیرد مشخص شده است

گروه غیر رسمی: مجموعه های بدون ساختار سازماندهی نشده است که در محیط کاری تشکیل شده است و واکنش طبیعی در برابر نیازهایی است که در سایه تماسهای اجتماعی اعضا بوجود امده است تا ان نیازهها را رفع کند.

همچنین میتوان گروههای مختلفی که درسازمانها وجوددارندرا دردوگروه بالا قراردادکه دراینجا4گروه رابررسی میکنیم.

گروه رسمی

1-گروه حاکم: نمودار سازمانی این گروه را تعریف میکند وبر زیر دستان تحمیل میشود

2-گروه تخصصی: از افرادی تشکیل شده است که جهت انجام کاری بر می ایند.

گروه غیر رسمی

1-گروه ذینفع: کسانی که با گروه حاکم یاتخصصی نزدیک یا دور میشوند تا به هدف  خاصی برسند.

2- گروه دوستی: که تقریبا دارای وجوه وویژگیهای مشترکی هستند.

چند دلیل برای پپوستن فرد به گروه بیان شده است که شامل

1- امنیت       2- پایگاه یا مقام     3- احساس ارزش شخصی        4- وابستگی     5- قدرت     6- تامین هدف

یکسری مفاهیم که درگروه مطرح هستند شامل:

1- نقش  2- هنجارها  3- انسجام  4- اندازه یابزرگی گروه  5- ترکیب(تجانس یا عدم تجانس)  6-مقام فردی

نقش: هر فرد با توجه به موقعیت نقشهای متفاوتی را ایفا نموده درنتیجه رفتارهای متفاوتی نیز دارد.

هنجارها: استانداردهای رفتاری قابل قبول در هر گروه که افراد دران سهیم واجرا می کنند.

در مورد هنجار دو تحقیق مرتبط با ان صورت گرفته است:

1- تحقیقات هاتورن توسط التون میو :نقش مهمی که هنجارگروه درتعین رفتار کارگر وکارمند دارد.

2- تحقیقات اش توسط سولمان اش :که اعمال نفوذ وفشار گروه بر اعضا به اثبات رسید.

انسجام: یعنی میزانی که اعضای گروه به یکدیگر جذب شده وتحریک میشوند درگروه بمانند.

اگر مدیر بخواهد انسجام گروه را افزایش دهد 7 اقدام وجود دارد که درصفحه 154 نوشته شده است.

اندازه یا بزرگی گروه  :    1- کوچک               2- بزرگ

که با توجه به کارهایی که انجام میدهنداثربخشی وکارایی متفاوت دارند. یک دستاوردتحقیق اندازه گروه پدیده ای بنام  نقصان پذیری گروه که درست مخالف نظریه هم افزایی است که توسط یک روانشناس المانی بنام رینگلمن بدست آمده است. طبق پدیده نقصان پذیری تولید وبازدهی گروه از مجموع بازدهی تک تک اعضا کمتر است. همچنین افزایش اندازه گروه بر عملکرد گروه اثر معکوس دارد.

ترکیب گروه :  1- متجانس                2- نا متجانس

طبق تحقیقات گروههای نامتجانس کارها را به صورت موثرتری انجام میدهند.

مقام فردی: که شاید بتوان اینطورتعریف کرددرجه ورتبه ای که به فرددر گروه بصورت رسمی وغیررسمی داد ه میشود.

تصمیم گیری درگروه

1- فردی             2- گروهی

مزایای تصمیم گیری فردی

1- سرعت

2- مشخص بودن مسئول تصمیم گیری

3- ثبات رویه وارزش بدور از کشمکش  ورقابت

مزایای تصمیم گیری گروهی

1- وجود اطلاعات ودانش بیشتر

2- تصمیم گیری در سطح ناهمگن ونا متجانس

3- بالا تر بودن کیفیت تصمیمات

4- توافق بیشتر درمورد راه حلها

اینکه فرد یا گروه باید تصمیم بگیرد یا خیر به میزان اثربخشی وکارائی بستگی دارد:

تصمیم گیری توسط فرد کارایی ترند و راندمان بالاتری دارند.

تصمیمات گروه اثربخش ترندچون با ارائه راه حلهای بیشتر خلاقیت بالاتری وجود دارد.

درتصمیم گیری گروهی دوموضوع یا زیرمجموعه مطرح میشوند که باید انها را حتما درنظر بگیریم

1- همرنگ جماعت شدن

2- بریدن از گروه

همرنگ جماعت شدن: 4 ویژگی دارد که میتوان ان را تشخیص داد از جمله کاستیهای تصمیم گیری  است:

1-تائید دیدگاه اکثریت توسط فرد بر اثر فشار گروه

2-فردی که به گروه تردید دارد مهر سکوت بر لب زده اظهار نظر نمیکند

3-گروه سکوت اعضا را به عنوان تائید اکثریت تلقی میکند

4-استدلال اعضا گروه مبنی بر اینکه در برابر اصول ارائه شده با مقاومت روبرو میشوند

هر گروه با 5 مولفه میتواند در برابر پدیده همرنگ شدن صدمه پذیرباشد یا نباشد

1-انسجام گروه

2-رفتار رهبر

3-نفوذ ناپذیری در برابرعوامل خارجی

4-فشارزمانی

5-ناتوانی دربکارگیری روشهای گوناگون

بریدن از گروه: همان تغییر موضع اعضای گروه است یعنی 1- روی آوردن به خطرپذیری یا 2- دور اندیشی واحتیاط راپیشه کنند.

روشهای تصمیم گیری :

1-تصمیم گیری بصورت تعامل یا روابط متقابل ورودرروی اعضا (متداولترین روش)

2- طوفان مغزی یا فکری

3- روش مبتنی بر ایجاد گروه اسمی

4- تشکیل جلسه راه دور

در روش طوفان فکری افراد می توانند ابراز نظر کنند درعین حال از نقد وانتقاد دیگران مصون بمانند وتنها فرایندی است برای ابراز نظر ارائه دیدگاههای جدید. دو روش 3و4 از جمله روشهایی که میتوان به راههای برتر رسید.

در روش گروه اسمی افراد گرد هم امده ولی هرفردی باید مستقل بیندیشدو تفاوت ان با شیوه های دیگر تصمیم گیری  که در اینجا مسئله ایجاد رابه متقابل یا تعامل مطرح نیست . میزگرد از راه دور جدید روش در تصمیم گیری که در ان گروه اسمی با تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر درآمیخته  است که مزیت عمده ان سرعت وصداقت ان است

.: Weblog Themes By VatanSkin :.